+4 021 402 3927; +4021 402 3935

Documente necesare

Pentru înscrierea la concurs, candidații trebuie să depună online pe site-ul de admitere al UPB, sau fizic la secretariatul facultății, dosarul de înscriere, care trebuie să conțină:
a) fișa de înscriere tip completată (Anexa I din regulamentul de admitere sau obținută de pe platforma de înscriere în urma completării informațiilor obligatorii)
b) 1 fotografie, realizată recent, color, format 3x4 cm;
c) diploma de bacalaureat;
d) diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2021 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;
e) foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer;
f) certificatul de naștere;
g) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
h) certificat de competență lingvistică pentru următoarele situații:
• pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină este necesar certificat de competență lingvistică pentru limba de studiu;
• pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesar certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate ale MEC;
Mai multe detalii despre modul în care se poate face dovada competențelor lingvistice (inclusiv prin susținerea unui test online UPB) vor fi publicate în curând.
i) buletin/carte de identitate/pașaport;
j) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere;
k) declarație pe propria răspundere (inclusă în fișa de înscriere din Anexa 1 din regulamentul de admitere) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat, dacă candidează pe un loc fără taxă;

Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2020-2021 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (c)-(g).